Gràcies!

Gràcies a totes ses escoles i instituts per donar-nos suport i donar-nos s’oportunitat de donar a conèixer es handbol a ses escoles. Gràcies a ses institucions per tot es suport rebut en tot moment. Gràcies a tots es nins que us heu acostat a es club a conèixer...